Wat weet de fiscus over uw geld?

Hoewel van een vermogenskadaster in ons land nog lang geen sprake is, werd het pad ernaar de voorbije jaren toch meer geëffend. Een overzicht van wat de fiscus al weet over uw centen.

De strijd tegen witwassen en terreur leidde er de voorbije jaren toe dat de fiscus steeds meer instrumenten ter beschikking heeft om uw financiële situatie in kaart te brengen. Er zijn drie niveaus waarop de fiscus aan zijn informatie komt. Ten eerste omdat u die informatie zelf verstrekt via de belastingaangifte, ten tweede omdat de fiscus die spontaan van buitenlandse belastingdiensten ontvangt, en ten derde omdat databanken beschikbaar zijn die de fiscus onder voorwaarden kan inkijken. Op alle drie domeinen is de hoeveelheid informatie waarover de fiscus beschikt gevoelig toegenomen.

1. U geeft de informatie zelf

Haal meer uit uw spaargeld op Finance Avenue

Kom op zaterdag 16 november naar Finance Avenue, de grootste nationale geldbeurs van De Tijd voor spaarders en beleggers. U krijgt er de strafste tips om te beleggen, te investeren in vastgoed en om uw vermogens- en pensioenplanning aan te pakken. Schrijf u nu gratis in.

Hebt u spaarproducten, aandelen of beleggingsfondsen bij een Belgische bank, dan onderwerpt die bank de inkomsten die u daaruit haalt in principe aan een bevrijdende roerende voorheffing. Dat betekent dat u die roerende inkomsten niet hoeft aan te geven in uw belastingaangifte en de fiscus ook geen zicht heeft op het saldo op uw rekening.

Wie echter inkomsten opstrijkt die belastbaar zijn, maar geen bevrijdende belasting aan de bron hebben ondergaan, moet die inkomsten aangeven in zijn belastingaangifte. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomsten die in het buitenland werden geïnd, of inkomsten uit bepaalde beleggingsfondsen die fiscaal transparant zijn en waarop de bank dus geen bevrijdende roerende voorheffing heeft toegepast. Ook wie meerdere spaarboekjes heeft en daar gezamenlijk meer dan 980 euro intresten uit puurde, moet die opnemen in zijn aangifte.

Sinds 2018 is daar extra, weliswaar vrijblijvende informatie bijgekomen. Die heeft te maken met de mogelijkheid de roerende voorheffing op aandelen – die de bank automatisch heeft afgehouden – te recupereren. Er geldt een maximumbedrag van 800 euro aan dividenden (inkomsten 2019), wat betekent dat u 240 euro (800 euro x 30%) kunt recupereren. De voorwaarde is wel dat u via uw belastingaangifte inzicht geeft in uw aandelenportefeuille.

Voorts moet u als belastingplichtige het bestaan van buitenlandse rekeningen, verzekeringen of juridische constructies aangeven. Het gaat om een veld dat u moet aanvinken. Ook het land van herkomst wordt gevraagd, maar saldi van de rekeningen moet u niet geven. Voor het aanslagjaar 2018 werden 173.048 buitenlandse rekeningen gemeld, 45.825 buitenlandse verzekeringen en 1.705 juridische constructies.

Ten slotte moet een belastingplichtige die meer dan één effectenrekening heeft dat ook melden in zijn aangifte. De effectentaks van 0,15 procent is van toepassing voor wie gezamenlijk meer dan 500.000 euro op een of meerdere effectenrekeningen heeft staan. De taks werd onlangs wel door het Grondwettelijk Hof vernietigd, waardoor ze vanaf 2020 wegvalt.

2. Fiscus krijgt informatie

Elk jaar ontvangt de fiscus informatie over het saldo op uw buitenlandse rekening en over de inkomsten die vanop die rekening werden uitgekeerd aan de Belgische rekeninghouder.

Zonder dat u het beseft, komt de fiscus ook spontaan informatie te weten over uw financiële situatie. Dat heeft alles te maken met de internationale gegevensuitwisseling die in 2014 in de steigers werd gezet. De zogenaamde common reporting standards (CRS) betekenen dat landen informatie uitwisselen over de financiële rekeningen die inwoners van een bepaald land in de andere landen aanhouden. Intussen nemen bijna 100 landen deel, waaronder België en de andere 27 EU-lidstaten. Ook Zwitserland en beruchte belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en Liechtenstein doen mee aan de gegevensuitwisseling.

Elk jaar ontvangt de fiscus informatie over het saldo op uw buitenlandse rekening en over de inkomsten die vanop die rekening werden uitgekeerd aan de Belgische rekeninghouder. Ook buitenlandse verzekeringen zitten trouwens in het pakket van de CRS-gegevens, waardoor de Belgische fiscus perfect zicht heeft op de uitstaande kapitalen in zo’n verzekering. Vergeet de Belg melding te maken van de onbelaste inkomsten in zijn belastingaangifte, dan komt de fiscus ‘die vergetelheid’ makkelijk op het spoor. Voor het inkomstenjaar 2017 ontving de fiscus liefst 1,4 miljoen gegevens. Op basis van die data stuurde hij in mei al meer dan 200.000 brieven naar personen met een vraag om inlichtingen.

Ook op andere manieren kan de fiscus spontaan op de hoogte worden gesteld van uw vermogen. Dat is het geval bij een overlijden, waarbij de rekeningen meteen geblokkeerd worden en een aangifte voor nalatenschap moet worden opgesteld die de stand van de rekeningen vermeld. Ook bij spaar- of beleggingsverzekeringen worden de kapitalen bij overlijden zichtbaar. Belgische verzekeraars zijn bij het overlijden van de verzekerde verplicht de fiscus op de hoogte te stellen van het contract.

3. Fiscus kan gegevens opvragen

Wat weet de fiscus over uw vermogen in binnen- en buitenland?

Spreker: Filip Smet, director tax Laga

14.00 –
14.45 uur Netto Corner

Tweet mee: #finav19

Ten slotte heeft de fiscus ook toegang tot databanken die ze onder voorwaarden kan raadplegen. Sinds 2014 zijn de banken verplicht alle bankrekeningen van hun cliënten door te spelen aan een Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat gecoördineerd wordt bij de Nationale Bank. Het gaat om zicht-, deposito-, spaar-, effecten- en termijnrekeningen. Enkel de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer staan in de databank, zodat het meldpunt geen zicht heeft op de saldi op de rekening. Maar het CAP kan bijvoorbeeld wel zeggen wie spaarboekjes bij meerdere banken heeft. Vanaf 2020 zal de databank ook de Belgische spaar- en beleggingsverzekeringen bevatten. Voor buitenlandse rekeningen moet de belastingplichtige de gegevens zelf doorspelen aan het CAP.

‘De fiscale administratie kan het meldpunt enkel raadplegen als ze beschikt over aanwijzingen van fiscale fraude of als ze een indiciaire taxatie wenst te vestigen. Dat laatste houdt in dat ze op grond van bepaalde uitgavenpatronen in een belastbaar tijdperk de belastbare inkomsten tracht vast te stellen’, zegt Filip Smet van het advocatenbureau Laga.

Bij indicaties van fraude kan de fiscus ook, na een kennisgeving aan de belastingplichtige, rechtstreeks de financiële instellingen bevragen en een zicht krijgen op financiële transacties en tegoeden. ‘Dat is geen automatisme, enkel een mogelijkheid als het onderzoek indicaties van fraude heeft opgeleverd’, besluit Smet.

Hotel mama levert besparing van 700 euro per maand op

Langer onder het dak van mama en papa wonen biedt niet alleen praktische voordelen. Het is ook aanzienlijk goedkoper. Waar zit het verschil?

Een diploma op zak en een eerste baan. Het is een vrijgeleide om de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht te trekken. Maar steeds meer jongeren kiezen ervoor om bij hun ouders te blijven wonen. In de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar woont nog 28 procent bij mama en papa. In 2011 lag het aandeel van de nestklevers nog op 24 procent, blijkt uit cijfers van Statbel.

Tal van redenen kunnen aangehaald worden: voor de gezelligheid, het gemak om mee te schuiven aan tafel, de was die gestreken in de kast wordt gelegd… Maar wellicht speelt ook het financiële aspect. Door wat langer thuis te blijven, kan de jongere extra sparen. Het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van de hogeschool Thomas More becijferde dat de kosten in hotel mama 716 euro per maand lager uitvallen dan voor jongeren die alleen wonen. ‘De minimaal noodzakelijke uitgaven voor een Vlaamse jongvolwassene die een woning huurt, bedragen 1.344 euro per maand. Als hij ervoor kiest om bij zijn ouders te blijven inwonen en daardoor heel wat vaste kosten kan delen, vermindert het noodzakelijk budget tot 628 euro’, zegt onderzoekster Ilse Cornelis.

Een tussenoplossing is samen met een vriend, vriendin of partner iets te huren en de kosten delen. ‘De kostprijs bedraagt dan voor de jongere maandelijks 884 euro’, zegt Cornelis. CEBUD rekent met de referentiebudgetten, het inkomen dat nodig is om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. ‘Dat zijn minimumkosten. De werkelijke uitgaven liggen voor de meeste jongeren hoger. Een van de bepalende factoren voor hoeveel men spendeert, is het beschikbaar inkomen’, zegt Cornelis.

Kost en inwoon

Hoe de gezinsfinanciën worden geregeld zodra een kind een job heeft, verschilt van gezin tot gezin. Sommigen hoeven helemaal niets zelf te betalen en geven daardoor maandelijks 1.344 euro minder uit dan mochten ze alleen wonen. In meeste gezinnen staan de inwonende kinderen in voor hun ‘eigen’ kosten. ‘Die zijn goed voor een minimum van 289 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleren, een eigen pc, vakanties, de kapper, een avondje uit, openbaar vervoer… Die kosten blijven gelijk ongeacht of de jongere alleen dan wel bij zijn ouders woont’, zegt Cornelis. ‘De overige 339 euro aan kosten voor een nestklever houden verband met kost en inwoon. Denk maar aan eten, de was, huur, energie, verlichting, tv en internet, verzekeringen… Die kosten worden met de ouders gedeeld. Als ouders hun kinderen willen laten bijdragen voor kost en inwoon, dan is zo’n 340 euro per maand een faire bijdrage. Uiteraard op voorwaarde dat de jongere een inkomen heeft dat hem dat toelaat.’

Gedeelde kosten

In die gedeelde kosten realiseert een nestklever de grootste besparing. Een overzicht van de belangrijkste kostenposten en de besparing die ze opleveren:

> Huisvesting: 589 euro voordeel

Het grootste verschil wordt gemaakt op het vlak van huisvesting. Een jongere die op eigen benen staat, moet iets huren. Voor een eenslaapkamerappartement in Vlaanderen wordt gemiddeld 570 euro betaald. Daarbovenop komen de kosten voor water, elektriciteit en onderhoud. Dat brengt de huisvestingskosten voor een jongere die alleen woont op 721 euro. In hotel mama blijft dat budget beperkt tot 132 euro. Daarbij is verrekend dat het huis een extra slaapkamer moet hebben. Voor wie samenwoont met een vriend en de kosten deelt, komen de huisvestingskosten op 370 euro per maand.

> Voeding: 22 euro voordeel

Koken voor een mondje meer in het gezin is goedkoper dan wie voor zichzelf moet koken. De kostenbesparing zit zowel in de voordelige gezinsverpakkingen als in de gedeelde keukenbenodigdheden. Een nestklever moet rekenen op een eetbudget van 167 euro per maand, een jongere die alleen woont op 189 euro. Jongeren die het huishouden delen met een partner hebben elk minimaal 168 euro nodig om gezond te kunnen eten.

> Kleding: 7 euro voordeel

Al dan niet alleen wonen maakt weinig verschil voor de aankoop van kleren en schoenen. Maar wie op eigen benen staat, moet een wasmachine, een strijkijzer en -plank en een wasrek kopen. Een inwonend kind moet rekenen op een maandelijks kledingbudget van 45 euro, wie alleen woont op 52 euro. De tussenweg is samenwonen met een vriend(in): 49 euro.

> Gezondheid en verzorging:

10 euro voordeel

De uitgaven voor gezondheid en verzorging zijn individueel, waardoor het niet zo’n verschil maakt of iemand nog thuis woont of niet. Het gaat om verzekeringen (ziekenfondsbijdrage, hospitalisatieverzekering, zorgverzekering) en kosten voor gezondheid en algemene hygiëne, de kosten van de kapper bijvoorbeeld. Een inwonend kind heeft beperkt gedeelde kosten zoals een thuisapotheek en de uitrusting van de badkamer. Dat brengt de kosten voor gezondheid en verzorgen voor een nestklever op 39 euro, voor een jongere die alleen woont, is dat 49 euro.

> Ontspanning: 25 euro

Uitgaan, vakantie, het verenigingsleven… Het kost een nestklever 58 euro per maand. Dat is aanzienlijk minder dan voor wie alleen woont (83 euro). De grootste besparing voor een inwonend kind zit in het delen van televisie en bijbehorende kosten.

> Sociale contacten: 40 euro

Een eigen computer, smartphone, thuis ontvangen van vrienden, relaties met collega’s… Een inwonende jongvolwassene met een job heeft er 105 euro per maand voor nodig. Mocht hij alleen wonen, dan zou hem dat 145 euro per maand kosten. Het grootste verschil zit in de gedeelde internetverbinding van het gezin. Een samenwonend koppel met dezelfde vriendenkring heeft er 112 euro per maand voor nodig.

> Verzekeringen: 17 euro

Wie alleen gaat wonen, moet een eigen brandverzekering en familiale verzekering afsluiten. Inwonende kinderen zijn mee verzekerd in de polis van hun ouders. De verzekeringen kosten iemand die alleen woont minimaal 17 euro. Samen met zijn vriend(in) zouden ze elk 10 euro moeten betalen.

> Onvoorziene uitgaven: 8 euro

De onvoorziene uitgaven slaan vooral op toestellen als de koelkast en wasmachine die vroegtijdig kapot gaat. Inwonende jongvolwassenen betalen meestal niet voor zulke duurzame consumptiegoederen.

Wat verandert in november?

Minder tijd om naar de apotheek te gaan en een lagere opbrengst op de spaarrekening. Dat zijn de belangrijkste twee veranderingen voor uw portemonnee in november.

Voorschrift voor geneesmiddelen maar 3 maanden geldig

Vanaf 1 november blijft een geneesmiddelenvoorschrift standaard maar 3 maanden geldig. Dat betekent dat u binnen de drie maanden naar de apotheek moet om de geneesmiddelen op te halen. Als de geldigheidsperiode verstreken is, kan uw apotheker de medicijnen niet meer afleveren.

Daarmee wordt de geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift afgestemd op de termijn dat de medicijnen terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Tot nu toe kon een apotheker een voorgeschreven medicijn onbeperkt in de tijd afleveren, maar de ziekteverzekering betaalde dat maar terug tot het einde van de derde maand na de voorschrijfdatum.

De nieuwe regels gelden zowel voor elektronische als voor papieren voorschriften. Wel krijgt een arts de mogelijkheid een langere geldigheidsduur dan de voorziene drie maanden op te geven als hij dat nodig acht voor de gezondheid van zijn patiënt. De terugbetaling door de ziekteverzekering is er dan ook gedurende de langere periode. De geldigheidsduur kan evenwel nooit langer zijn dan een jaar.

Er wordt een overgangsperiode voorzien, tot 31 januari 2020, waarbinnen de ‘oude’ voorschriften nog geldig blijven.

Verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen verboden

Voortaan is het verboden tabaksproducten aan minderjarigen te verkopen. Het verbod slaat op sigaretten en roltabak, maar ook op de e-sigaret. Tot nu toe lag de leeftijdsgrens op 16 jaar.

Meest performante spaarrekening brengt minder op

Op 1 november verlaagt de bank Santander Consumer de intrest op haar spaarrekening Vision+. Dat is hoogst rentende spaarrekening in België.

De basisrente zakt van 0,15 naar 0,05 procent, de getrouwheidspremie van 0,65 naar 0,55 procent. Dat brengt het globale rendement op 0,60 procent, in plaats van 0,80 procent.

Ook na deze renteverlaging blijft de spaarrekening de meest voordelige van België. De tweede plaats in het klassement is een ex-aequo van de spaarrekening Cocoon van Bpost Bank en Fidelity van Medirect. Ze bieden beide een globaal rendement van 0,55 procent, al zijn de basisrente en de getrouwheidspremie heel verschillend.

10 aandachtspunten voor wie online shopt

Driekwart van de Belgen shopt online. Maar het is niet omdat dat zo vanzelfsprekend is geworden, dat we onze waakzaamheid mogen verliezen. Wie tien aandachtspunten in acht neemt, beperkt het risico op een aankoop die tot frustraties leidt.

De bestelauto’s van PostNL, Bpost, DHL en GLS zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Tot in de kleinste dorpen brengen ze de pakjes die we online hebben gekocht.

De cijfers van BeCommerce, de belangenbehartiger van de webshops in België, liegen er niet om. De voorbije vijf jaar stegen de onlineaankopen van de Belgen. In de eerste jaarhelft van dit jaar kochten we al voor 5,69 miljard euro online. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van het jaar voordien.

Uit onderzoek van BeCommerce blijkt dat 56 procent van al het geld dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar in België online besteed werd naar diensten ging. Het betreft vooral vliegtuigtickets, pakketreizen en tickets voor attracties en evenementen. In aantal aankopen staan ze niet in de kopgroep, maar omdat het altijd om relatief hoge bedragen gaat, trekken ze qua omzet wel het laken naar zich toe.

De op het internet gekochte diensten worden normaal via e-mail (vouchers, tickets…) afgehandeld. Daarnaast plaatsen we ook heel wat bestellingen die in een pakje tot bij ons moeten komen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden online ruim 11 miljoen bestellingen voor kledij geplaatst. Met 20 procent van alle aankopen is kledij de koploper. Media en entertainment zijn goed voor 6,9 miljoen bestellingen, wat 12 procent van het totaal aantal orders betekent.

Over het algemeen tevreden

We zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over onze aankopen op het internet. BeCommerce stelde vast dat slechts 10 procent van de onlineshoppers een reden heeft om te morren. Uit een bevraging van Statbel in 2017 blijkt dat trage of verkeerde leveringen en het niet vinden van voldoende informatie regelmatig tot ongenoegen leiden.

Online aankopen is ingeburgerd geraakt bij de consument. Ook het aantal webshops is de jongste jaren drastisch uitgebreid. Het gemak waarmee we een bestelling plaatsten in combinatie met het altijd maar groeiende aanbod moet ons wel extra waakzaam doen zijn.

We beperken ons al lang niet meer tot de grote e-commercebedrijven, maar kopen ook bij minder bekende online winkels. Doorgaans zijn die betrouwbaar, maar spijtig genoeg valt de kans op oplichting nooit helemaal uit te sluiten. Als u elke teleurstelling bij onlineaankopen wilt vermijden, doet u er goed aan u een aantal vragen te stellen alvorens op de kooptoets te klikken.

1. Wie is de verkoper?

Ga altijd na of de verkoper zijn volledige contactgegevens op de website heeft gepubliceerd. Het gaat om de handelsnaam en het ondernemingsnummer, een fysiek adres, een e-mailadres en een telefoonnummer. Probeer via mail of telefoon eventueel een vraag te stellen over het product dat u gaat kopen. Krijgt u prompt een antwoord, dan weet u dat het niet om fictieve contactgegevens gaat.

Kijk na of het adres van de betaalpagina begint met ‘https’ en niet met ‘http’. De extra ‘s’ geeft aan dat de pagina ‘secure’ is.

De adresinformatie is ook belangrijk om u ervan te vergewissen dat de webshop in de Europese Unie is gevestigd. ‘De webshops die in de EU gevestigd zijn moeten de Europese wetgeving respecteren zoals het terugstuurrecht van 14 dagen, de verplichting om een bemiddelingsorganisme te vermelden bij conflict en het respecteren van de wettelijke garantie van twee jaar,’ verduidelijkt Chantal De Pauw, de woordvoerster van de federale overheidsdienst Economie. ‘Online aankopen in de EU geeft de consument meer bescherming.’

Volgens een onderzoek van Statbel worden de meeste onlineaankopen bij webshops uit België of de EU gedaan. Slechts 22 procent van de ondervraagden zei in de voorbije twaalf maanden ook iets bij een webshop buiten de EU gekocht te hebben.

2. Welke details staan op de aankoopbon?

De verkoper is verplicht de volgende informatie te vermelden: de eigenschappen van de dienst of het product, de totaalprijs (inclusief leveringskosten en taksen), de contractduur, de voorwaarden voor opzegging als sprake is van een abonnement en tot slot de leveringstermijn of de startdatum van de bestelde dienst.

Als u een digitaal product koopt (zoals een e-boek, een app voor een smartphone of tablet, een onlinespel, muziek of een film), dan moet de verkoper u informatie verstrekken over de functies en de compatibiliteit met de meest gangbare software en toestellen.

3. Kan ik veilig betalen?

Check altijd of de betaalpagina beveiligd is als u iets online wilt kopen. Let daarbij op het symbool van een hangslot of een sleutel. En kijk na of het adres van de betaalpagina begint met ‘https’ en niet met ‘http’. De extra ‘s’ geeft aan dat de pagina ‘secure’ is.

‘De beveiliging van elektronische betalingen is fundamenteel om de bescherming van de gebruikers te garanderen’, zegt De Pauw. ‘Alle betaaldiensten die elektronisch worden aangeboden, moeten voldoende beveiligd zijn via diverse technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te identificeren en zoveel als mogelijk de risico’s op fraude verminderen.’

Doorgaans kan bij webshops voor verschillende betaalmethodes worden gekozen. Als met een kredietkaart wordt betaald, is men normaal verzekerd tegen ‘slechte’ aankopen op het internet. ‘Maar die verzekeringen variëren per dienstverlener en niet alle aankopen met kredietkaarten zijn op dezelfde wijze en voor hetzelfde bedrag verzekerd’, zegt De Pauw.

4. Wat als mijn pakje niet toekomt?

De eerste horde is genomen. U hebt uw bestelling volgens alle reglementaire bepalingen kunnen plaatsen en u hebt op een veilige manier kunnen betalen. Nu komt het pakje uw richting uit. Of niet.

Normaal moet de levering plaatsvinden binnen de termijn die in de verkoopovereenkomst is opgenomen. De standaard leveringstermijn is 30 dagen.

Is de leveringstermijn verstreken en hebt u nog geen pakje ontvangen, dan spreekt u met de verkoper een nieuwe leveringstermijn af. Slaagt de verkoper er niet in u het pakje binnen de nieuw afgesproken termijn te leveren, dan kunt u de volledige terugbetaling eisen.

Het kan gebeuren dat u niets ontvangen hebt maar dat de verkoper beweert dat hij het toch verzonden heeft. Als afzender van het pakje moet hij dan bewijzen dat het bij u werd afgeleverd. Als hij dat niet kan, is de conclusie dat er geen heeft plaatsgevonden. In dat geval hebt u recht op een nieuwe levering of op een volledige terugbetaling.

5. Wat als de aankoop niet aan de beschrijving beantwoordt?

Als het geleverde product niet overeenkomt met de beschrijving in de webshop, dan mag u het naar de afzender terugsturen. In dat geval spreken we van een niet-conforme levering. De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de verkoper, en ook de originele leveringskosten moeten worden terugbetaald.

Toch problemen?

 Mocht u toch problemen hebben met een aankoop op het internet, dan kunt u een klacht indienen bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC)(https://www.eccbelgie.be) of bij het meldpunt van de FOD Economie (https://meldpunt.belgie.be).

Zelfs als de aankoop conform de beschrijving is, hebt u het recht om binnen 14 dagen de aankoop terug te sturen. U kunt bijvoorbeeld niet van de kleur houden of u hebt spijt van uw aankoop. De reden hoeft u zelfs niet op te geven. De herroepingstermijn van 14 dagen is sinds juni 2014 in heel Europa van kracht.

In het geval van een herroeping zult u de kosten van de terugzending zelf moeten betalen. Maar de oorspronkelijke leveringskosten krijgt u wel terugbetaald.

6. Wat als ik een verkeerde levering krijg?

Als u wat anders toegestuurd hebt gekregen dan wat u besteld had, is het vrij simpel. In dat geval hebt u het recht om vervanging te eisen. De verkoper moet de kosten dragen van het heen en weer sturen van de foute en de juiste levering. Is wat u besteld had niet meer voorradig, of duurt de levering te lang, dan kunt u de annulering van uw bestelling en de volledige terugbetaling ervan vragen.

7. Wat als de inhoud van mijn pakje beschadigd is?

De verkoper is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het transport aan uw bestelling werd toegebracht, ook als de transporteur die veroorzaakte.

Zodra u de levering in ontvangst neemt, stemt u in met de staat ervan. De verkoper is dan niet langer aansprakelijk. Schade die u pas later vaststelt, zult u nog moeilijk van de verkoper terugbetaald krijgen.

Om dat te vermijden controleert u best altijd even uw pakje alvorens u de koerier laat gaan. Stelt u gebreken vast, dan kunt u het pakje weigeren. De Pauw vindt het vreemd dat een pakje niet zou worden opengemaakt. ‘Door dat niet te doen verliest de consument het recht om bijvoorbeeld goederen zonder betalen terug te sturen.’

8. Wat als ik een onlineaankoop doe bij een niet-Europees bedrijf?

Doet u een aankoop via een webshop die buiten de Europese Unie is gevestigd, dan is de kans groot dat u twee keer btw moet betalen. Vooreerst betaalt u de btw in het land van de webshop en nadat het product in ons land is ingevoerd betaalt u ook nog eens de Belgische btw.

Daarmee is de kous soms niet af. Bepaalde goederen uit niet-EU-landen zijn onderworpen aan Europese invoerrechten. Die kunnen verschillen van product tot product. Voor schoenen is het tarief 17 procent, terwijl dat voor laptops en gsm’s 0 procent is. Koopt u alcohol of parfum, dan zult u ook accijns moeten betalen.

De koerier regelt de formaliteiten bij de douane, int de extra kosten en stort die door aan de douane. Soms zal het koerierbedrijf enkele tientallen euro’s aanrekenen voor de administratie die ermee gemoeid is.

Sommige aankopen bij webshops buiten de EU zijn op basis van de waarde van de aankoop vrijgesteld van btw of invoerrechten (of beide). Ligt die niet hoger dan 22 euro, dan betaalt u geen btw. Is de waarde niet meer dan 150 euro, dan betaalt u geen invoerrechten, maar wel btw vanaf 23 euro.

9. Wat als ik namaak kocht?

Zelfs als u er zich niet van bewust was dat u namaak kocht, riskeert u in de problemen te komen. Als de douane een namaakproduct onderschept, wordt dat vernietigd. De kosten daarvan worden op de merkfabrikant verhaald. Die zal op zijn beurt u een vergoeding vragen die in de honderden euro’s kan oplopen.

Aangeraden wordt niets te betalen. Bepaalde merken zullen u ook een document laten tekenen waarin u verklaart geen namaakgoederen meer te importeren. Verklaar daarin dat u te goeder trouw hebt gehandeld en dat er geen aanwijzingen waren dat het om namaak ging. In een aantal gevallen zult u er met alleen maar een ongemakkelijk gevoel vanaf komen. Maar hebt u wel betaald voor een product dat u nooit in handen zult houden.

10. Wat als ik koop via een platform?

Een aantal websites zijn een mengeling van een eigen webshop en een platform waarop ook derden hun waar te koop aanbieden. Dat is het geval voor grote webshops als Amazon en Bol.com. Maar er zijn ook sites die exclusief als platform werken, zoals bijvoorbeeld tweedehandssites en prijsvergelijkingssites voor vliegtuigtickets en hotelboekingen.

De externe verkopers maken gebruik van de bestelprocedure en het betalingssysteem van het platform om contracten te sluiten met consumenten. In principe is alleen de verkoper van uw product aansprakelijk en niet de platformbeheerder. Bij problemen met de bestelling kunt u zich dus niet tot hem richten. Maar bepaalde platforms nemen in het geval van een geschil wel de rol van tussenpersoon tussen de verkoper en de consument op zich.

Om fraude te beperken bieden bepaalde onlineplatforms een centraal betaalsysteem op hun website aan. Zodra het product werd geleverd of de dienst werd uitgevoerd, verstuurt het platform het geld naar de verkoper. Bij problemen kunt u het platform verwittigen, zodat het geld wordt tegengehouden zolang het geschil niet is opgelost.

Tien geldvragen aan Sammy Mahdi

Sammy Mahdi (31) is de jongerenvoorzitter van CD&V en kandidaat-voorzitter van CD&V. ‘Er zit een rode draad in mijn consumentengedrag: ik geef meer uit naarmate ik meer mensen rond mij heb.’

1. Hoe hebt u met geld leren omgaan?

‘Mijn ouders hebben me vrij snel duidelijk gemaakt dat als ik dure spullen wilde kopen, ik daarvoor moest werken. Zo heb ik met het geld van mijn eerste studentenjob een iPod gekocht. Mijn ouders wilden die zelf niet kopen. Ze vonden dat weggegooid geld omdat ook goedkopere mp3-spelers bestonden. Maar iedereen had een iPod en ik wilde er ook een.’

2. Van welke studentenjobs hebt u het meest geleerd?

‘Ik ben vijf jaar animator geweest op een speelplein. Hoewel het niet goed betaalde, was het een heel verrijkende ervaring. Daar kreeg ik te maken met veel kansarme jongeren. Zij beschouwden me als hun grote broer en vertelden me over hun problemen. Ik leerde al snel dat niet iedereen met dezelfde kansen aan de start komt.’

3. Wat is uw beste financiële beslissing?

‘De aankoop van een goedkoop appartement in Molenbeek. De jaren erna heb ik de wijk zien veranderen en heb ik het appartement met winst kunnen verkopen. Dat was een goede investering. Het was ook een leerrijke ervaring, want het was de eerste keer dat ik zo’n ingrijpende financiële beslissing nam. Het denkproces bij die investering heeft me veel bijgebracht.’

4. Hebt u ooit een woning gehuurd?

‘Nu woon ik in Vilvoorde, waar ik een woning huur. Maar huren frustreert me. Ik zou graag op korte termijn iets kopen in Vilvoorde. Ik wil weer investeren en eigenaar zijn van mijn eigen appartement.’

5. Bent u op financieel vlak ooit geconfronteerd met discriminatie?

‘Ik heb dat nooit echt hard kunnen maken. Het is vroeger wel gebeurd dat ik belde naar de eigenaar van een appartement om het te huren, en dat ik te horen kreeg dat het net was verhuurd. Als ik datzelfde appartement weken erna nog altijd op een vastgoedwebsite zag staan, stelde ik me daar vragen bij.’

6. Maakt u zich zorgen om de lage spaarrente?

‘Stilaan moet ik toch eens nadenken over hoe ik mijn geld beter kan investeren, want nu brengen mijn spaarcenten niets op. Ik geloof dat het verstandig kan zijn te beleggen. Veel mensen beseffen niet dat beleggen ook een positieve keuze kan zijn om de economie draaiende te houden. Maar tegelijk besef ik dat ik om te beleggen begeleiding nodig heb. Het is jammer dat ik daarover op school of op de universiteit weinig tot niets heb geleerd.’

7. Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

‘Er zit een rode draad in mijn consumentengedrag: ik geef meer uit naarmate ik meer mensen rond mij heb. Als ik me amuseer op café of op restaurant, kijk ik niet naar hoeveel ik al heb uitgegeven. En ik heb een zwak voor boeken: zodra iemand op televisie over een nieuw boek praat, grijp ik naar mijn smartphone om het te bestellen.’

8. Nemen reizen een grote hap uit uw budget?

‘Reizen zijn een ontzettend goede investering. Ik hou ervan rond te trekken en alle uithoeken van een land te ontdekken, zoals ik vorig jaar in Mexico heb gedaan. Meestal slaap ik in een kamer die ik via Airbnb heb gevonden, bij vrienden van vrienden of in een klein hotel.’

9. Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Dat er nog altijd plaatsen zijn waar ik niet elektronisch kan betalen. Ik heb nog maar weinig cash in mijn portefeuille en zelfs voor heel kleine uitgaven haal ik mijn bankkaart boven. Ondernemers en zelfstandigen zijn natuurlijk vrij om te beslissen welke betaalmogelijkheden ze toelaten. Maar als ik in een eetcafé of een broodjesbar niet met een bankkaart of een betaalapp kan betalen, zoek ik meestal een andere eetgelegenheid.’

10. Waaraan spendeert u te veel geld?

‘Aan parkeerboetes. Het gebeurt vaak dat ik dringend naar een vergadering moet en geen tijd heb om nog snel 2 euro in de parkeermeter te gooien. Blijkbaar bezit ik de gave om dat telkens te doen als vijf minuten later een parkeerwachter langskomt.’

©BELGA

Onlineshoppen: hoe meer informatie, hoe minder teleurstelling

Driekwart van de Belgen shopt online. Maar het is niet omdat dat zo vanzelfsprekend is geworden, dat we onze waakzaamheid mogen verliezen. Wie tien aandachtspunten in acht neemt, beperkt het risico op een aankoop die tot frustraties leidt.

De bestelauto’s van PostNL, Bpost, DHL en GLS zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Tot in de kleinste dorpen brengen ze de pakjes die we online hebben gekocht.

De cijfers van BeCommerce, de belangenbehartiger van de webshops in België, liegen er niet om. De voorbije vijf jaar stegen de onlineaankopen van de Belgen. In de eerste jaarhelft van dit jaar kochten we al voor 5,69 miljard euro online. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van het jaar voordien.

Uit onderzoek van BeCommerce blijkt dat 56 procent van al het geld dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar in België online besteed werd naar diensten ging. Het betreft vooral vliegtuigtickets, pakketreizen en tickets voor attracties en evenementen. In aantal aankopen staan ze niet in de kopgroep, maar omdat het altijd om relatief hoge bedragen gaat, trekken ze qua omzet wel het laken naar zich toe.

De op het internet gekochte diensten worden normaal via e-mail (vouchers, tickets…) afgehandeld. Daarnaast plaatsen we ook heel wat bestellingen die in een pakje tot bij ons moeten komen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden online ruim 11 miljoen bestellingen voor kledij geplaatst. Met 20 procent van alle aankopen is kledij de koploper. Media en entertainment zijn goed voor 6,9 miljoen bestellingen, wat 12 procent van het totaal aantal orders betekent.

Over het algemeen tevreden

We zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over onze aankopen op het internet. BeCommerce stelde vast dat slechts 10 procent van de onlineshoppers een reden heeft om te morren. Uit een bevraging van Statbel in 2017 blijkt dat trage of verkeerde leveringen en het niet vinden van voldoende informatie regelmatig tot ongenoegen leiden.

Online aankopen is ingeburgerd geraakt bij de consument. Ook het aantal webshops is de jongste jaren drastisch uitgebreid. Het gemak waarmee we een bestelling plaatsten in combinatie met het altijd maar groeiende aanbod moet ons wel extra waakzaam doen zijn.

We beperken ons al lang niet meer tot de grote e-commercebedrijven, maar kopen ook bij minder bekende online winkels. Doorgaans zijn die betrouwbaar, maar spijtig genoeg valt de kans op oplichting nooit helemaal uit te sluiten. Als u elke teleurstelling bij onlineaankopen wilt vermijden, doet u er goed aan u een aantal vragen te stellen alvorens op de kooptoets te klikken.

1. Wie is de verkoper?

Ga altijd na of de verkoper zijn volledige contactgegevens op de website heeft gepubliceerd. Het gaat om de handelsnaam en het ondernemingsnummer, een fysiek adres, een e-mailadres en een telefoonnummer. Probeer via mail of telefoon eventueel een vraag te stellen over het product dat u gaat kopen. Krijgt u prompt een antwoord, dan weet u dat het niet om fictieve contactgegevens gaat.

Kijk na of het adres van de betaalpagina begint met ‘https’ en niet met ‘http’. De extra ‘s’ geeft aan dat de pagina ‘secure’ is.

De adresinformatie is ook belangrijk om u ervan te vergewissen dat de webshop in de Europese Unie is gevestigd. ‘De webshops die in de EU gevestigd zijn moeten de Europese wetgeving respecteren zoals het terugstuurrecht van 14 dagen, de verplichting om een bemiddelingsorganisme te vermelden bij conflict en het respecteren van de wettelijke garantie van twee jaar,’ verduidelijkt Chantal De Pauw, de woordvoerster van de federale overheidsdienst Economie. ‘Online aankopen in de EU geeft de consument meer bescherming.’

Volgens een onderzoek van Statbel worden de meeste onlineaankopen bij webshops uit België of de EU gedaan. Slechts 22 procent van de ondervraagden zei in de voorbije twaalf maanden ook iets bij een webshop buiten de EU gekocht te hebben.

2. Welke details staan op de aankoopbon?

De verkoper is verplicht de volgende informatie te vermelden: de eigenschappen van de dienst of het product, de totaalprijs (inclusief leveringskosten en taksen), de contractduur, de voorwaarden voor opzegging als sprake is van een abonnement en tot slot de leveringstermijn of de startdatum van de bestelde dienst.

Als u een digitaal product koopt (zoals een e-boek, een app voor een smartphone of tablet, een onlinespel, muziek of een film), dan moet de verkoper u informatie verstrekken over de functies en de compatibiliteit met de meest gangbare software en toestellen.

3. Kan ik veilig betalen?

Check altijd of de betaalpagina beveiligd is als u iets online wilt kopen. Let daarbij op het symbool van een hangslot of een sleutel. En kijk na of het adres van de betaalpagina begint met ‘https’ en niet met ‘http’. De extra ‘s’ geeft aan dat de pagina ‘secure’ is.

‘De beveiliging van elektronische betalingen is fundamenteel om de bescherming van de gebruikers te garanderen’, zegt De Pauw. ‘Alle betaaldiensten die elektronisch worden aangeboden, moeten voldoende beveiligd zijn via diverse technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te identificeren en zoveel als mogelijk de risico’s op fraude verminderen.’

Doorgaans kan bij webshops voor verschillende betaalmethodes worden gekozen. Als met een kredietkaart wordt betaald, is men normaal verzekerd tegen ‘slechte’ aankopen op het internet. ‘Maar die verzekeringen variëren per dienstverlener en niet alle aankopen met kredietkaarten zijn op dezelfde wijze en voor hetzelfde bedrag verzekerd’, zegt De Pauw.

4. Wat als mijn pakje niet toekomt?

De eerste horde is genomen. U hebt uw bestelling volgens alle reglementaire bepalingen kunnen plaatsen en u hebt op een veilige manier kunnen betalen. Nu komt het pakje uw richting uit. Of niet.

Normaal moet de levering plaatsvinden binnen de termijn die in de verkoopovereenkomst is opgenomen. De standaard leveringstermijn is 30 dagen.

Is de leveringstermijn verstreken en hebt u nog geen pakje ontvangen, dan spreekt u met de verkoper een nieuwe leveringstermijn af. Slaagt de verkoper er niet in u het pakje binnen de nieuw afgesproken termijn te leveren, dan kunt u de volledige terugbetaling eisen.

Het kan gebeuren dat u niets ontvangen hebt maar dat de verkoper beweert dat hij het toch verzonden heeft. Als afzender van het pakje moet hij dan bewijzen dat het bij u werd afgeleverd. Als hij dat niet kan, is de conclusie dat er geen heeft plaatsgevonden. In dat geval hebt u recht op een nieuwe levering of op een volledige terugbetaling.

5. Wat als de aankoop niet aan de beschrijving beantwoordt?

Als het geleverde product niet overeenkomt met de beschrijving in de webshop, dan mag u het naar de afzender terugsturen. In dat geval spreken we van een niet-conforme levering. De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de verkoper, en ook de originele leveringskosten moeten worden terugbetaald.

Toch problemen?

 Mocht u toch problemen hebben met een aankoop op het internet, dan kunt u een klacht indienen bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC)(https://www.eccbelgie.be) of bij het meldpunt van de FOD Economie (https://meldpunt.belgie.be).

Zelfs als de aankoop conform de beschrijving is, hebt u het recht om binnen 14 dagen de aankoop terug te sturen. U kunt bijvoorbeeld niet van de kleur houden of u hebt spijt van uw aankoop. De reden hoeft u zelfs niet op te geven. De herroepingstermijn van 14 dagen is sinds juni 2014 in heel Europa van kracht.

In het geval van een herroeping zult u de kosten van de terugzending zelf moeten betalen. Maar de oorspronkelijke leveringskosten krijgt u wel terugbetaald.

6. Wat als ik een verkeerde levering krijg?

Als u wat anders toegestuurd hebt gekregen dan wat u besteld had, is het vrij simpel. In dat geval hebt u het recht om vervanging te eisen. De verkoper moet de kosten dragen van het heen en weer sturen van de foute en de juiste levering. Is wat u besteld had niet meer voorradig, of duurt de levering te lang, dan kunt u de annulering van uw bestelling en de volledige terugbetaling ervan vragen.

7. Wat als de inhoud van mijn pakje beschadigd is?

De verkoper is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het transport aan uw bestelling werd toegebracht, ook als de transporteur die veroorzaakte.

Zodra u de levering in ontvangst neemt, stemt u in met de staat ervan. De verkoper is dan niet langer aansprakelijk. Schade die u pas later vaststelt, zult u nog moeilijk van de verkoper terugbetaald krijgen.

Om dat te vermijden controleert u best altijd even uw pakje alvorens u de koerier laat gaan. Stelt u gebreken vast, dan kunt u het pakje weigeren. De Pauw vindt het vreemd dat een pakje niet zou worden opengemaakt. ‘Door dat niet te doen verliest de consument het recht om bijvoorbeeld goederen zonder betalen terug te sturen.’

8. Wat als ik een onlineaankoop doe bij een niet-Europees bedrijf?

Doet u een aankoop via een webshop die buiten de Europese Unie is gevestigd, dan is de kans groot dat u twee keer btw moet betalen. Vooreerst betaalt u de btw in het land van de webshop en nadat het product in ons land is ingevoerd betaalt u ook nog eens de Belgische btw.

Daarmee is de kous soms niet af. Bepaalde goederen uit niet-EU-landen zijn onderworpen aan Europese invoerrechten. Die kunnen verschillen van product tot product. Voor schoenen is het tarief 17 procent, terwijl dat voor laptops en gsm’s 0 procent is. Koopt u alcohol of parfum, dan zult u ook accijns moeten betalen.

De koerier regelt de formaliteiten bij de douane, int de extra kosten en stort die door aan de douane. Soms zal het koerierbedrijf enkele tientallen euro’s aanrekenen voor de administratie die ermee gemoeid is.

Sommige aankopen bij webshops buiten de EU zijn op basis van de waarde van de aankoop vrijgesteld van btw of invoerrechten (of beide). Ligt die niet hoger dan 22 euro, dan betaalt u geen btw. Is de waarde niet meer dan 150 euro, dan betaalt u geen invoerrechten, maar wel btw vanaf 23 euro.

9. Wat als ik namaak kocht?

Zelfs als u er zich niet van bewust was dat u namaak kocht, riskeert u in de problemen te komen. Als de douane een namaakproduct onderschept, wordt dat vernietigd. De kosten daarvan worden op de merkfabrikant verhaald. Die zal op zijn beurt u een vergoeding vragen die in de honderden euro’s kan oplopen.

Aangeraden wordt niets te betalen. Bepaalde merken zullen u ook een document laten tekenen waarin u verklaart geen namaakgoederen meer te importeren. Verklaar daarin dat u te goeder trouw hebt gehandeld en dat er geen aanwijzingen waren dat het om namaak ging. In een aantal gevallen zult u er met alleen maar een ongemakkelijk gevoel vanaf komen. Maar hebt u wel betaald voor een product dat u nooit in handen zult houden.

10. Wat als ik koop via een platform?

Een aantal websites zijn een mengeling van een eigen webshop en een platform waarop ook derden hun waar te koop aanbieden. Dat is het geval voor grote webshops als Amazon en Bol.com. Maar er zijn ook sites die exclusief als platform werken, zoals bijvoorbeeld tweedehandssites en prijsvergelijkingssites voor vliegtuigtickets en hotelboekingen.

De externe verkopers maken gebruik van de bestelprocedure en het betalingssysteem van het platform om contracten te sluiten met consumenten. In principe is alleen de verkoper van uw product aansprakelijk en niet de platformbeheerder. Bij problemen met de bestelling kunt u zich dus niet tot hem richten. Maar bepaalde platforms nemen in het geval van een geschil wel de rol van tussenpersoon tussen de verkoper en de consument op zich.

Om fraude te beperken bieden bepaalde onlineplatforms een centraal betaalsysteem op hun website aan. Zodra het product werd geleverd of de dienst werd uitgevoerd, verstuurt het platform het geld naar de verkoper. Bij problemen kunt u het platform verwittigen, zodat het geld wordt tegengehouden zolang het geschil niet is opgelost.

‘Ik verkies een efficiënte auto op biogas boven een vette cabriolet’

Als topman van De Struise Brouwers is Urbain Coutteau een monument in de Belgische craftbeerscene. Met de opbrengst van een bierobligatie bouwde hij een bottelarij die nu volledig operationeel is, waardoor de brouwerij helemaal op eigen benen staat.

1. Wanneer leerde u echt met geld omgaan?

‘Als elfjarige ontving ik elke week 5 frank zakgeld. Al snel had ik door dat ik met dat budget niet ver kon lopen, en daarom zette ik mijn eerste handeltje op. Ik deed boodschappen voor oudere mensen in de buurt. Voor elke loodzware boodschappentas die ik torste van de supermarkt tot bij hen thuis ontving ik 1 frank. Mijn eerste investering was de aankoop van een buggy bij de oudijzerhandelaar voor 5 frank. Dat gaf een boost, want zo kon ik meer boodschappen regelen met minder moeite. Twee jaar later kreeg mijn eerste entrepreneurschap een deuk: leeftijdsgenoten hadden mijn handeltje gekopieerd, maar ze werkten tegen de helft van de prijs.’

2. Neemt u gemakkelijk financiële risico’s?

‘Mijn opa zaliger zei altijd: ‘Urbain, om te winnen moet je leren verliezen.’ In een ver verleden heb ik veel en makkelijk financiële risico’s genomen. Bij elk verlies werd ik een ervaring rijker, maar vooral voorzichtiger. Sinds ik de verantwoordelijkheid over een gezin kreeg, zijn de risico’s drastisch gedaald en veel beter berekend.’

3. Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Investeren in onroerend goed. Ik heb nog nooit geld verloren aan de bakstenen in mijn portfolio. Toch bouw ik mijn vastgoedbezittingen de jongste tijd af. Door het nulrentebeleid, de klimaatverandering en het EPC-syndroom is de vastgoedsector één grote zeepbel geworden die binnenkort wel eens zou kunnen openspatten.’

4. Wordt uw belastinggeld goed besteed?

Onze obese politici hebben dringend nood aan een ernstige liposuctie.

‘In weinig landen betaalt de burger meer belastingen dan in ons land, maar we krijgen er veel te weinig voor terug. Onze obese politici en regeringsleiders hebben dringend nood aan een ernstige liposuctie om het overtollige vet weg te halen.’

5. Hebt u het ooit moeilijk gehad om de eindjes aan elkaar te knopen?

‘Mijn ouders hadden het niet breed. Ik ontving vaak ‘nee’ op een gefundeerde vraag om geld. Toen mijn eigen kinderen om een extra centje vroegen, was het antwoord bijna altijd ‘ja’. Ikzelf heb een kleine financiële voetafdruk. Ik leef duurzaam en zuinig, maar ik mis weinig tot niets. Een groente- en fruittuin is voor mij belangrijker dan een strak kortgeknipt grasperk, en ik verkies een efficiënte auto op biogas boven een vette cabriolet.’

6. Bent u al het slachtoffer geworden van oplichters?

‘Toen ik in de jaren 90 werkte als expat in Centraal-Afrika ben ik tot vier keer toe opgelicht in tien jaar, telkens met zware financiële verliezen. Het regime had mijn vrouw en mij onrechtmatig uit het bedrijf gezet waar we werkten en waarvan we aandeelhouder waren. Ik werd zelfs met de dood bedreigd en leefde drie maanden ondergedoken. Ik slaagde er uiteindelijk in het land levend te verlaten in een grote reiskoffer in de privéjet van een invloedrijke vriend.’

7. Waaraan spendeert u graag geld?

‘Op restaurant laat ik het geld af en toe met plezier rollen. Lekker en gezond eten brengt me in vervoering.’

8. Wat vindt u van de torenhoge prijzen waartegen zeldzame bieren soms van eigenaar wisselen?

‘Vroeger kon ik me eraan ergeren dat tussenpersonen wegliepen met het grote geld terwijl de brouwer de reputatie kreeg er dievenpraktijken op na te houden. Onterecht, want hij bleef net in de kou staan. Maar de jongste tijd kan ik dat relativeren. Wiens ego wordt niet gestreeld als zijn zeldzaam bier ergens in de wereld eens de kaap van 1.000 euro per fles haalt?’

9. Waaraan zou u nooit geld uitgeven?

‘Aan gokken in het casino. Een oude kennis heeft daar fortuinen verbrast. Hij inviteerde me vaak mee omdat ik zijn geweten was. ‘Door jouw gezaag heb ik vandaag minder geld verloren’, zei hij dan.’

10. Wat is uw grootste geldzorg?

‘Geld is niet mijn drijfveer. Het maakt niet gelukkig, het haalt vaak het slechtste boven in een mens. Er is wel één ding waar ik vaak wakker van lig: dat mijn patrimonium, dat ik met hart en ziel heb opgebouwd, na mijn dood in verkeerde handen zou kunnen vallen.’

Hoe nuttig is een verzekering voor uw wasmachine?

Hoe nuttig is een verzekering voor uw wasmachine?

Bescherming consumentengoederen Meestal zegt de verkoper het tussen neus en lippen terwijl hij de factuur opmaakt: ‘Misschien is het niet slecht dat u ook een verzekering voor uw wasmachine neemt.’ U kijkt naar dat blinkende nieuwe toestel…

De grote winkelketens voor consumentenelektronica en huishoudapparaten bieden zonder uitzondering verschillende formules aan om de bij hen aangekochte goederen te verzekeren. In het aanbod moeten we een onderscheid maken tussen de verlenging van de wettelijke garantie en de verzekering van het toestel.

1. Verlenging wettelijke garantie

In België genieten alle elektrische apparaten een wettelijke garantie van 2 jaar. Die geldt voor interne defecten die veroorzaakt worden door een technisch gebrek, of fouten in het ontwerp, de montage of de gebruikte materialen.

Dankzij de wettelijke garantie kunt u in de eerste twee jaar na aankoop de kosteloze reparatie of de vervanging van het goed eisen. De eerste zes maanden volstaat het om het defect aan te tonen. Nadien moet u kunnen bewijzen dat het gebrek bestond bij de aankoop. Zonder expertise wordt dat een moeilijke zaak.

Wat? Een verlengde garantie biedt een gelijkaardige dekking aan als de wettelijke garantie, maar dan voor een langere periode. De meest voorkomende formule van een verlengde garantie is die waarbij u nog 1 tot 3 jaar na afloop van de wettelijke garantieperiode een gelijkaardige dienstverlening geniet.

Kostprijs? De prijs voor die bijkomende garantie wordt meestal bij de aankoopsom geteld en is dus slechts één keer te betalen. Een garantieperiode verlengen doet u in ieder geval niet voor een habbekrats. De kostprijs van een verlengde garantie gaat samen naar boven met de prijs van het aangekochte toestel.

Als u bij MediaMarkt de garantie van een televisietoestel van 1.200 euro van 2 naar 5 jaar wil brengen, dan betaalt u daar 119 euro voor. Voor een toestel van 1.600 euro loopt het bedrag al op tot 179 euro.

Zinvol? U zult moeten afwegen of u de uitgebreide garantie die prijs waard vindt, maar ook of het zin heeft om voor bepaalde toestellen de garantie uit te breiden. De vraag is bijvoorbeeld of het steek houdt om de garantie op een laptop tot 5 jaar te verlengen. Vaak is die computer over 3 jaar niet krachtig genoeg meer om er nieuwe software op te installeren en zal hij toch vervangen moeten worden.

Kleine lettertjes? Als een reparatie in het kader van een garantie niet mogelijk is, wordt het toestel terugbetaald. Heel vaak gebeurt dat niet in cash, maar met een waardebon. In dat geval kunt u moeilijk anders dan bij dezelfde keten terug te gaan, en dat terwijl u misschien niet eens tevreden bent over de dienstverlening.

Wees er u ook van bewust dat u na verloop van tijd niet meer het volledige aankoopbedrag terugbetaald zal krijgen. Tijdens de twee jaren van de wettelijke garantie gebeurt dat doorgaans wel. Maar vanaf jaar 3 gaat er bijvoorbeeld bij MediaMarkt elk jaar 20 procent van de aankoopprijs af, waardoor u in het vijfde jaar nog slechts recht hebt op 40 procent van de oorspronkelijke waarde.

2. Toestelverzekering

Wat? Een toestelverzekering dekt toestellen als smartphones, fotocamera’s en gps-toestellen. Maar ook voor wasmachines en koffiezetapparaten kan een dergelijke verzekering worden afgesloten. De verzekering dekt in principe risico’s die niet onder de garantie vallen, zoals verlies of diefstal.

Verzekeringsgids 2019

Zaterdag 19/10, gratis bij De Tijd

De kleine lettertjes van uw verzekering | Wat uw verzekeraar u niet altijd vertelt

→ 10 polissen doorgelicht

Kleine lettertjes?Let ook hier weer op de kleine lettertjes van het contract. Zogenaamde cosmetische schade die geen invloed heeft op het veilige gebruik of de functionaliteit van het toestel wordt niet vergoed. Met andere woorden: krassen en deuken komen ook niet in aanmerking. Ook een gebarsten scherm, zolang dat de werking van het toestel niet belemmert, zal soms worden gecontesteerd.

Ook voor het verlies door diefstal houdt de verzekeraar een slag om de arm. Meestal bepalen de polisvoorwaarden dat alleen diefstal met agressie of braak wordt gedekt. In principe komt een smartphone die stiekem achter uw rug is weggegraaid dus niet voor de verzekering in aanmerking.

Kostprijs? De premies voor toestelverzekeringen liggen behoorlijk hoog. De maandelijkse premies zien er misschien aanvaardbaar uit, maar als u ze op jaarbasis uitrekent, schrikt u vaak toch van de bedragen.

De prijs van een verzekering stijgt trouwens samen met de aankoopprijs van het toestel.

Bij MediaMarkt betaalt u voor een toestel van 250 tot 400 euro een premie van 7,99 euro per maand, wat 95,88 euro op jaarbasis betekent. Voor smartphones van 600 tot 1.200 euro loopt de maandelijkse premie op tot 13,99 euro per maand of 167,88 euro per jaar.

Wie als klant van Orange een verzekering afsluit, betaalt voor de duurste toestellen 12 euro per maand. Bij Proximus telt u hetzelfde bedrag neer.

Maar met de premie is nog niet alles gezegd. U moet ook kijken naar de franchise, het bedrag dat u bij elk schadegeval zelf zal moeten betalen. Bij MediaMarkt ligt dat bedrag voor een toestel van 1.000 euro op 70 euro. Bij Orange is dat 50 euro en bij Proximus 90 euro.

3. Zijn deze verzekeringen hun geld waard?

Meestal is het verzekeren van smartphones en elektrische toestellen of de verlenging van de garantietermijn een dure zaak, waar u geen enkel voordeel uit haalt. Bovendien gaat u ook het best na of u al niet over andere producten beschikt die u een verlenging van de garantieperiode of een verzekering van bepaalde risico’s verschaffen.

Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om huishoudtoestellen tegen blikseminslag te verzekeren. In ieder standaardbrandverzekeringscontract is blikseminslag al verzekerd. En voor heel wat kredietkaarten geldt het principe dat de garantieperiode verlengd wordt als de aankoop met de kredietkaart werd betaald.

Tien geldvragen aan Siham Rahmuni (CEO Quares)

Siham Rahmuni (34) is de nieuwe CEO van de Antwerpse vastgoedgroep Quares. ‘Ik heb in mijn leven al veel kansen gekregen. Niet iedereen heeft zoveel geluk.’

1. Wanneer leerde u met geld omgaan?

‘Mijn ouders zijn immigranten van de eerste generatie. Ze hebben zelf alles moeten opbouwen. Ik kwam thuis niets tekort, maar voor luxeproducten was er evenmin ruimte. Daardoor heb ik geleerd om heel bewust om te gaan met geld. Vanaf mijn 16 jaar deed ik studentenjobs, waarmee ik mijn rijbewijs en ook mijn eerste auto financierde. Als ik iets wilde, dan moest ik daarvoor werken. Die ingesteldheid is heel waardevol gebleken.’

2. Wanneer investeerde u voor het eerst in vastgoed?

‘Ik was amper 21 toen ik een klein huisje kocht. Uiteindelijk heb ik dat enkele jaren later ingeruild voor een appartement. Daarmee heb ik nu nog altijd een emotionele band. Toen ik samen met mijn huidige partner een gezinswoning kocht, heb ik ook veel moeite gedaan om mijn appartement te houden. Daar ben ik nog altijd erg blij om.’

3. Wat is uw slechtste aankoop?

‘Een kunstwerk dat ik zo’n zes jaar geleden kocht in een emotionele bui. Aanvankelijk was ik laaiend enthousiast, tot ik die grote foto thuis aan de muur wilde hangen. Het leek toen eerder op een grote blauwe spiegel dan op een prachtig kunstwerk. Het heeft me 2.000 euro gekost en staat nu op zolder.’

4. Belegt u?

‘Daar ben ik nog niet toe gekomen. Het boeit me wel en ik heb me al heel lang voorgenomen om eens met een klein bedrag – ik noem het speelgeld – mijn eerste stappen op de beurs te zetten. Maar ik heb er de tijd nog niet voor gevonden. Want als ik dat doe, dan wil ik dat wel van nabij opvolgen en me daar ook in verdiepen.’

5. Geeft u gemakkelijk geld aan bedelaars?

‘Niet altijd, maar toch vaak. Ik besef goed dat ik dankbaar moet zijn voor wat ik heb en de kansen die ik heb gekregen. Niet iedereen heeft zoveel geluk. Daarom erger ik me ook aan mensen die neerkijken op mensen die het minder goed hebben. Want zolang je die persoon niet kent, weet je ook niet wat die heeft meegemaakt en wat zijn levenspad is. Je kan ook in de miserie terechtkomen zonder dat je zelf iets verkeerd hebt gedaan.’

6. Waaraan spendeert u met plezier geld?

‘Reizen. Op vakantie denk ik veel minder na over wat ik uitgeef. Ik deins er bijvoorbeeld niet voor terug om behoorlijk wat geld te betalen om met een helikopter boven de Grand Canyon te vliegen. Ik beschouw reizen ook als een investering in mezelf, omdat ik zo nieuwe mensen en culturen leer kennen. En dat is onbetaalbaar.’

7. Aan welke uitgaven beleeft u geen plezier?

‘Elektronische gadgets zeggen me helemaal niets. Als ik al een nieuwe iPhone koop, dan is het omdat mijn toestel het begeven heeft en niet omdat er een nieuw model op de markt is. En ik word ook niet vrolijker van merkkledij. Ik ben graag elegant gekleed, maar daarvoor heb je geen groot logo nodig van een bekend merk.’

8. Bent u een harde prijsonderhandelaar?

‘Ik hou vooral van het spel om tot een correcte prijs te komen. Ik voel daarentegen niet de drang om echt helemaal het onderste uit de kan te halen, al zal ik ook niet toelaten dat de tegenpartij bij mij hetzelfde probeert. Het is niet de bedoeling om ten koste van alles de laagst mogelijke prijs uit de brand te slepen. Ik betaal liever wat meer, als ik bijvoorbeeld ook weet dat ik kan rekenen op een betere service. Ook dat is belangrijk.’

9. Doet u aan pensioensparen?

‘Neen. Ik heb daar geen echte verklaring voor, behalve dan dat ik nog geen tijd heb gehad om dat uit te pluizen. Binnenkort zal ik dat zeker eens doen, al was het maar omdat de lage spaarrentes me toch ook geen comfortabel gevoel geven. Ik heb natuurlijk naast mijn gezinswoning nog een appartement en dat beschouw ik ook al als een mooi pensioenpotje. In die zin vind ik dat ik ook al bezig ben met pensioensparen.’

10. Wat is uw droominvestering?

‘Mocht geld helemaal geen bezwaar zijn, dan zou ik graag een liefdadigheidsproject realiseren voor een lokale gemeenschap in de derde wereld. Ik kijk enorm op naar mensen die erin slagen om ondanks hun drukke job toch nog initiatieven op te zetten voor anderen. Daar droom ik ook van.’

‘Ondernemen doe ik al mijn hele leven, zonder dat zelf goed te beseffen.’

Schrijfster en columniste Dalilla Hermans (33) heeft net haar eerste jaar als zelfstandige achter de rug. We schotelen haar tien geldvragen voor.

1. Hoe hebt u met geld leren omgaan?

‘Mijn papa heeft als bankbediende hard geprobeerd me enkele zaken te leren. Zijn inspanningen hadden een averechts effect en ik ging vrij roekeloos om met geld. Uiteindelijk kreeg ik toch een wake-upcall. Ik besefte niet hoe duur het leven was toen ik zelf op eigen benen stond. Mijn eerste loon had ik er meteen doorgedraaid. Nog voor het einde van de maand moest ik mijn papa geld vragen. Maar ik besef wel hoeveel geluk ik had dat dat kon.’

2. Bent u loontrekkende of zelfstandige?

‘Ik heb net mijn eerste jaar als zelfstandige achter de rug. Dat is spannend, want mijn eerste belastingafrekening moet ik nog krijgen. Aan opdrachten heb ik geen gebrek. En ik laat me ook al beter vergoeden voor mijn werk. Vroeger waren er weken dat ik bijna dagelijks een lezing gaf voor enkele euro’s. Nu verkeer ik in de situatie dat ik de voorkeur kan geven aan partijen die zowel een interessant project hebben als de financiële draagkracht om me een serieus aanbod te doen.’

3. Schuilt er een ondernemer in u?

‘Als vrijwilliger was ik altijd al bezig met uiteenlopende projecten en evenementen. Toen ik nog werknemer was, werkte ik na mijn uren voortdurend allerlei ideeën uit en zocht ik daar de geschikte platformen voor. In die zin ben ik al heel lang bezig met ondernemen, zonder dat zelf goed te beseffen.’

4. Laat u zich adviseren over uw financiën?

‘Toen ik als zelfstandige begon, had ik meteen door dat ik niet geschikt ben voor het administratieve en financiële luik. Ik heb een managementbureau in de arm genomen, een investering die zich dubbel en dik terugverdient. En ik laat me adviseren door een goede boekhouder. Uiteindelijk heb ik 90 procent van mijn administratie uit handen gegeven.’

5. Van welke uitgaven hebt u spijt?

‘Ik heb me al blauw betaald aan boetes voor achterstallige betalingen. Het absurde is dat ik nochtans altijd genoeg geld had op mijn bankrekening, maar dat ik ze gewoon was vergeten. Ik heb ook al veel geld verloren door vast te houden aan de foute telecomabonnementen, omdat ik te lui ben om de telefoon te nemen.’

6. Wat is uw beste financiële beslissing?

‘Niet ingaan op sommige lucratieve aanbiedingen. Ik kreeg er een heleboel na mijn passage bij ‘De slimste mens ter wereld’. Ik had toen op de trein van de influencers kunnen springen en veel geld verdienen door mijn naam te verbinden aan bedrijven en merken. Ik heb er lang over getwijfeld, want dat zou me meer financiële stabiliteit geven. Achteraf ben ik blij dat ik vooral mijn eigen pad heb bewandeld. Anders zou ik vandaag niet met dezelfde authenticiteit en geloofwaardigheid kunnen spreken.’

7. Bent u goed verzekerd?

‘Mijn beste vriendin is verzekeringsagente. Ze heeft me eens gedwongen goed naar haar te luisteren, zodat ze me enkele zaken kon uitleggen. Daardoor heb ik nu ook een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen en een rechtsbijstandsverzekering. Dat zijn belangrijke zaken die je als beginnende zelfstandige makkelijk vergeet.’

8. Wat is uw zotste uitgave?

‘Ons trouwfeest, dat twee dagen duurde en 300 gasten telde. Dat was extravagant en niet echt nodig. Toch ben ik blij dat we het gedaan hebben, want het waren de mooiste dagen van mijn leven. Maar ik besef dat niet iedereen dat kan doen.’

9. Nemen reizen een grote hap uit het gezinsbudget?

‘Het is een bewuste keuze niet elk jaar een dure reis te doen met onze drie kinderen. We kiezen voor een staycation of we gaan met enkele vrienden naar de Ardennen. Bij de opvoeding leggen we niet te veel de nadruk op materiële zaken.’

10. Wat is uw droomaankoop?

‘Als ik een idee heb voor een tv-programma of een theaterstuk boks ik voortdurend tegen mensen die mijn werk moeten goedkeuren. Het moet leuk zijn die gatekeepers te kunnen omzeilen en altijd te kunnen doen wat ik belangrijk vind. Ik droom van mijn eigen media-imperium.’ (lacht)

LOGO KLEUR copy2 copy

De Smedt Advocaten

Het kantoor behandelt een zeer ruim spectrum aan rechtsmateries, waardoor zowel de particuliere cliënten inzake persoonsgebonden materies als bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen met hun specifieke ondernemingsgerelateerde cases op een deskundige manier geholpen kunnen worden.

Copyright 2017 © Alle Rechten Voorbehouden

Design by PubliDesign.be