Onze algemene voorwaarden

 • Iedere opdracht in verband met dewelke wij u onze diensten en/of advies verstrekken is een opdracht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

 • De advocaten van DE SMEDT Advocaten oefenen het beroep van advocaat uit binnen de BVBA Godfried De Smedt, een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9160 Lokeren, Roomstraat 36-40. Het ondernemingsnummer en het BTW-nummer van het kantoor is BE 0439 475 326, email: Info@advocatenkantoor-desmedt.be, derdenrekening BE70 6301 4500 1925

 • Alle advocaten van DE SMEDT Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde en dusdanig onderworpen aan de reglement van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 , alsook aan de reglementen van de eigen balie.

 • Elk van de advocaten van DE SMEDT Advocaten is via de Balie Dendermonde verzekerd voor een bedrag van € 1.250.000,00. Indien de cliënt een hogere dekking wenst, kan hij de advocaat verzoeken een hogere dekking af te sluiten, waarbij de premie aan de cliënt wordt doorgerekend. In het andere geval wordt de cliënt geacht de gewone verzekering van de advocaat voldoende te vinden en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot de dekking die door de verzekeraar wordt verleend. Op eenvoudig verzoek kan de cliënt de gedetailleerde polisvoorwaarden ontvangen. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de betrokken polis zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van elk van de advocaten van DE SMEDT Advocaten beperkt tot het door DE SMEDT Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00

 • Ons advies is gesteund op ons begrip van de relevante wetgeving, rechtspraak en gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Latere wetswijzigingen of wijzigingen in de gebruiken kunnen dienvolgens een weerslag hebben op de conclusies vervat in dergelijk advies.

 • Indien wij van oordeel zijn dat externe (juridische) adviseurs moeten worden gemandateerd, dan zullen wij de nodige zorg besteden aan de keuze en de aanstelling van deze adviseurs. Tenzij anders overeengekomen, zult u rechtstreeks aansprakelijk zijn voor hun staat van ereloon en onkosten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten of nalatigheid van dergelijke adviseurs.

 • Tenzij anders overeengekomen, zal ons ereloon voor professionele diensten worden bepaald op basis van een uurtarief, dat van toepassing is op de tijd die aan de opdracht wordt besteed, met inbegrip van reistijd.

 • De cliënt dient de onkosten, gerechtskosten en administratieve kosten te vergoeden, evenals de kosten van door ons aangestelde externe adviseurs die voor u diensten verstrekken.

 • Onze facturen dienen te worden betaald binnen de 14 dagen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, een kortere betalingstermijn bepalen. Bij laattijdig betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de openstaande hoofdsom, meer de nalatigheidsinteresten, gelijk aan de rentevoet bij betalingsachterstand in handelstransacties

 • De advocaat heeft het recht zijn prestaties op te schorten bij niet-betaling van provisie- of ereloonstaten, ofwel nadat deze na een schriftelijke verwittiging nog steeds onbetaald bleven, ofwel ingeval op voorhand werd aangekondigd dat geen prestaties zouden worden geleverd vooraleer het gevraagde werd ontvangen. Ingeval van betwisting van de ereloonstaat, wordt deze betwisting ter advies voorgelegd aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten

 • Derdengelden. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen korte tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 • Tenzij u ons andere instructies geeft, mogen wij op eender welke manier die wij gepast achten, en zonder voorafgaande terugkoppeling naar u, rechtstreeks met die personen communiceren (uw werknemers of uw andere adviseurs) die wij geschikt achten en waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat zij bij de opdracht betrokken zijn.

 • Tenzij u ons andere instructies geeft, zullen wij ervan uitgaan dat u er akkoord mee gaat dat wij met u en uw andere adviseurs per e-mail communiceren. Dit houdt ook communicatie over vertrouwelijke informatie in. Gelieve er nota van te nemen dat e-mail communicatie niet helemaal veilig of foutloos is.

 • Wij gebruiken software om het risico te verminderen dat virussen ons systeem binnendringen. Aangezien er een risico bestaat dat rechtmatige correspondentie wordt gefilterd, mag u er niet van uitgaan dat elke e-mail ook automatisch door ons wordt ontvangen. Daarom moet u belangrijke mededelingen steeds telefonisch, per fax of op een andere manier opvolgen, om u ervan te verzekeren dat wij de mededeling ook daadwerkelijk ontvingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel falen van onze software noch voor eender welk ander feit waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben.

 • De cliënt kan op elk moment een einde stellen aan de opdracht toevertrouwd aan DE SMEDT Advocaten, in welk geval enkel de reeds gepresteerde opdrachten en kosten verschuldigd zijn. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. Het kantoor is op haar beurt eveneens gerechtigd te allen tijde de overeenkomst te beëindigen, onder meer in volgende gevallen: (i) wanneer de wijze waarop de behartiging der belangen dient te worden gevoerd, niet verenigbaar is met de deontologische regelen; (ii)wanneer niet de nodige inlichtingen of overtuigingsstukken worden verstrekt; (iii) bij niet-betaling van de gevraagde provisies of tussentijdse rekeningen; (iv)wanneer wij niet langer akkoord komen over de te volgen werkwijze; in welk geval u eveneens enkel de reeds gepresteerde opdrachten en kosten verschuldigd bent.

 • De uitvoering van de ons toevertrouwde opdracht brengt rechten en verplichtingen met zich mee, die enkel tussen u en ons ontstaan, en niemand anders mag zich op het advies dat wij u geven, steunen, noch is het de bedoeling dat iemand anders door onze verplichtingen jegens u en onze diensten aan u beschermd wordt, noch mag iemand anders enig aspect van onze opdracht krachtens toepasselijk recht afdwingen

 • Het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken gelegen in het vroegere gerechtelijke arrondissement Dendermonde, met name de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, en het Vredegerecht van het kanton Lokeren zullen uitsluitend bevoegd zijn, onverminderd het recht van DE SMEDT Advocaten om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van de verweerder