FAQ

Hier vindt u uitleg over de meest voorkomende termen

De dagvaarding is een document waarmee de eiser een procedure start. De feiten en de vorderingen worden hierin opgenomen. De gerechtsdeurwaarder moet de dagvaarding betekenen aan de verweerder (dat wil zeggen dat hij het document moet overhandigen aan de verweerder of achterlaten in zijn brievenbus wanneer de persoon niet aanwezig is). De dagvaarding bevat de datum, het uur en de rechtbank waar de zaak zal worden behandeld.

Een procedure kan in bepaalde gevallen, wanneer de wet daarin voorziet, ingeleid worden via een verzoekschrift. Dit is een akte waarin de eiser, net zoals bij de dagvaarding, de feiten en zijn vorderingen uiteenzet. Het verzoekschrift wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank. Het is de griffier die vervolgens de verweerder op de hoogte zal brengen van de procedure en de dag, uur en rechtbank ter kennis zal brengen via een gerechtsbrief (d.i. een aangetekende brief).

Wanneer één van beide partijen op de inleidende zitting niet in persoon aanwezig is, noch vertegenwoordigd wordt door een advocaat, dan zal de rechter een verstekvonnis uitspreken. De partij die niet verschenen is, heeft dus de kans om zich te verdedigen aan zich voorbij laten gaan.

Indien de beslissing in laatste aanleg is gewezen (dit wil zeggen dat de beslissing niet/niet meer vatbaar is voor hoger beroep) dan zal de partij die verstek liet gaan, verzet kunnen aantekenen. Tekende men verzet aan, dan zal de zaak op hetzelfde niveau opnieuw behandeld worden.

Dit is een forfaitaire tegemoetkoming voor de advocaatkosten die een partij diende te maken. De rechter bepaalt de verdeling van de kosten van het geding (dit zijn de rechtsplegingsvergoeding en de gerechtskosten zoals de kosten van een dagvaarding, een deskundige…). Doorgaans zal echter de in het ongelijk gestelde partij de rechtsplegingsvergoeding moeten dragen.

Het betreft een forfaitaire vergoeding. Dit betekent dat de werkelijke kosten die men maakte voor de raadpleging van een advocaat, niet integraal gedekt zullen worden.
De bedragen van de rechtsplegingsvergoeding worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit en variëren naar gelang van de waarde van de vordering.

U kan de bedragen raadplegen via de deze link: https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Rechtsplegingsvergoeding.pdf

Een rolrecht is een bedrag dat de eiser dient te betalen opdat zijn/haar zaak op de rol zou komen. Wanneer een zaak op de rol komt, betekent dit dat de zaak zal behandeld worden. De rol van de rechtbank kan dus het best worden vergeleken met een agenda.
Meer informatie over de rolrechten en de toepasselijke tarieven kan u terugvinden via deze link:

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/20170830_mededeling_-_toepassing_wet_2012_-_griffierechten.pdf

Vanaf 1 april 2017 zullen alle nieuwe faillissementsdossiers elektronisch worden opgebouwd en bewaard in het Centraal Register Solvabiliteit, dat gebruikt zal worden in alle rechtbanken van koophandel in België.
Het gebruik maken van het nieuwe digitale platform is vanaf 1 april 2017 verplicht voor alle schuldeisers. Regsol is vanaf 1 april 2017 raadpleegbaar via de website https://www.regsol.be/.

Elke aangifte brengt een kostprijs van € 6,00 met zich mee. Van zodra de aangifte ingediend is wordt een digitaal ontvangstbewijs bezorgd.

De Smedt Advocaten kan u hierin bijstaan.

De Orde van Vlaamse Balies is de beroepsorganisatie van de advocaten. Zij vertegenwoordigt alle Vlaamse advocaten en behartigt hun belangen.

De Orde tracht zo goed mogelijk zowel haar leden als de rechtzoekende bij te staan.

Indien u meer informatie wenst over de OVB, kan u steeds hun website raadplegen via volgende link:
https://www.advocaat.be/Over-OVB.

De juridische tweedelijnsbijstand (pro-deo) wordt aan elke balie georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Als U voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden, kan het BJB U een advocaat toewijzen die gratis, of tegen een vooraf bepaalde forfaitaire vergoeding van max. 156 EUR uw dossier zal behandelen.

U kan ons tevens kantoor rechtstreeks contacteren, waarna wij samen met u nagaan of u in aanmerking komt voor een pro –deo advocaat.

Meer informatie treft u hier :

https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Pro-Deo