Wanneer een dossier wordt opgestart informeren wij u graag over de financiële kant van de zaak. Voor wat betreft de erelonen hanteert het kantoor in principe een uurtarief. In overleg met de cliënt of naargelang de omstandigheden van het dossier is het uiteraard mogelijk af te wijken van voormeld principe en kunnen de erelonen op een andere wijze begroot worden, bijvoorbeeld op basis van de waarde van het geschil, op basis van een abonnementsovereenkomst voor dossiers waarbij specifieke repetitieve diensten worden uitgevoerd, of op basis van een combinatie van de voorgaande methodes.

Flexibiliteit en transparantie naar de cliënten toe zijn bij de bepaling van de ereloontarieven steeds de vuistregels.

Eerste consultatie

 • Een eerste consulatie kost € 100,00, incl. BTW
 • Een dergelijke bespreking duurt gemiddeld een uur, of zolang het nodig is opdat uw probleem geanalyseerd is.
 • Als de consultatie minder lang duurt dan een uur, kan het ereloon worden aangepast. Duurt de afspraak langer, dan wordt nooit méér aangerekend dan € 100, 00 , incl. BTW.
 • Tijdens deze consultatie bespreekt u met ons uw juridisch probleem op een ernstige manier en informeren wij u over de mogelijke oplossingen.
 • De eerste consultatie is vrijblijvend. Indien u beslist met ons samen te werken, maken wij met u duidelijke ereloonafspraken die wij vastleggen in een geschreven ereloonovereenkomst.

 • Opgepast: de eerste consultatie wordt steeds ter plaatse afgerekend en u ontvangt hiervoor een factuur. Wij beschikken tevens over bankcontact.
 • U kan steeds uw afspraak wijzigen of annuleren. Indien u niet op de afspraak komt zonder voorafgaandelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een “no show fee” aan te rekenen van € 50,00 incl. BTW. Wij danken u voor uw begrip.

Ereloon en kosten

Voor wat betreft het ereloon hanteert het kantoor in principe een uurtarief. Onze staat van kosten en ereloon bestaat enerzijds uit de administratieve kosten en eventuele kosten aan derden, en anderzijds uit de erelonen

1.Aanleg dossier en creatie informaticabestanden, eenmalige aanrekening: € 60,00

2.Verplaatsingskosten: per km excl. tijdsduur  € 0,33

3.Dactylografie secretariaat brieven, nota’s, conclusies, …:  € 9,50 per pg.

4.Fotokopies, incl. de tijd die het secretariaat aan het apparaat moet doorbrengen, alsmede het klasseren en inventariseren van de kopies: € 0,35 / blad

5.Telefoons, fax en e-mail: forfaitair 15% van de kosten sub.3

6.De door mij voor uw rekening betaalde kosten volgens voor te leggen facturen en/of gekende tarieven en/of barema’s

Tenzij anders overeen gekomen, levert DE SMEDT ADVOCATEN haar diensten op basis van een uurtarief, dit varieert in acht genomen de aard van deze zaak, de belangrijkheid, de moeilijkheidsgraad, de vereiste spoed, op basis van timesheets tussen : €150,00/uur en € 300,00/uur, bedrag te vermeerderen met 21%B.T.W.

Het uurtarief wordt tot op de minuut berekend. Om tot een correcte afrekening te komen, wordt elke prestatie en gemaakte kost per zaak nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd. Indien gewenst kan bij de eindafrekening een prestatieoverzicht gevoegd worden.

Uitgaven aan derden ( deurwaarderskosten, gerechtskosten, kosten van deskundig onderzoek, vertaalkosten, kosten aan derden e.d.m.) worden volgens het exacte bedrag aan u doorgerekend.

Ingevolge de invoering van de BTW-plicht voor advocaten is ons kantoor verplicht om met ingang van 01.01.2014 de tarieven voor ereloon en onkosten te verhogen met de BTW ad 21%. Genoemde en vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW.
Deze worden toegerekend bij het behalen van een goed resultaat.

Provisies

De Smedt Advocaten rekent op geregelde tijdstippen voorschotten op erelonen en kosten aan. Op deze wijze is het mogelijk het verloop van de kosten en erelonen tijdens de behandeling van de zaak op te volgen en te evalueren, en de betaling te spreiden. Zo heeft u een duidelijk zicht op onze prestaties en wordt vermeden dat de rekening onverwachts oploopt over een langer tijd.

Abonnementsformules

Wij bieden voor ondernemingen voordelige en op maat gemaakte samenwerkingsformules aan zodat u op elk ogenblik kan rekenen op onze deskundige bijstand aan economisch verantwoorde tarieven!

Incasso

Incassoservice: invorderen met een minimum aan kosten! De Smedt advocaten heeft ervaring in verwerking van grote aantallen dossiers voor zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke invordering van openstaande facturen, rekeningen, leningen enz. Wij maken wat betreft onze kosten en erelonen een onderscheid tussen betwiste en onbetwiste facturen ( eigenlijke incasso) :

Niet betwiste facturen:

 • bij recuperatie : Indien uw algemene factuurvoorwaarden van toepassing worden verklaard wordt mijn kosten en ereloon bepaald op alle bedragen (interesten, schadebeding, rechtsplegingsvergoeding) die worden betaald bovenop de hoofdsom van de ingevorderde facturen. U ontvangt op die manier steeds de hoofdsom van de ingevorderde facturen. In onderhavig geval zijn de kosten aldus inderdaad volledig ten laste van de wanbetaler.
 • In geval van onmogelijkheid tot recuperatie (faillissement, collectieve schuldenregeling, onmogelijkheid tot uitvoering,…), worden de kosten en het ereloon forfaitair bepaald als volgt :

 • Ingebrekestelling € 20
  Procedures m.b.t. een vordering kleiner dan € 500,00 € 45
  Procedures m.b.t. een vordering tussen de,€ 1000,00 en € 1500,00      € 90
  Procedures m.b.t. een vordering boven € 1500,00 € 150

Betwiste facturen:

waarbij door de tegenpartij betwisting wordt gevoerd en conclusies dienen te worden uitgewisseld, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de administratieve kosten en het ereloon:

Administratieve variabele kosten (excl. btw)

 • Aanleg dossier en creatie informaticabestanden, eenmalige aanrekening: €60
 • Verplaatsingskosten: per km excl. tijdsduur € 0,33
 • Dactylografie secretariaat brieven, nota’s, conclusies, …: €9,50per blad
 • Fotokopies, incl. de tijd die het secretariaat aan het apparaat moet doorbrengen, alsmede het klasseren en inventariseren van de kopies: €0,35 / blad
 • Telefoons, fax en e-mail: forfaitair 15% van de kosten sub.3
 • De door mij voor uw rekening betaalde kosten volgens voor te leggen facturen en/of gekende tarieven en/of barema’s ( zijnde de door mij voorgeschoten deurwaarderskosten, gerechtskosten, kosten van deskundig onderzoek, vertaalkosten, kosten aan derden e.d.m.)

Ereloon

 • Verminderd uurtarief,  op basis van timesheets : € 100,00 per uur, bedrag te vermeerderen met 21% B.T.W.

Rechtsbijstand

Indien u in het kader van een verkeersovertreding of verkeersongeval nood hebt aan juridische bijstand, weet dan dat de kosten van deze juridische bijstand in vele gevallen worden gedekt door uw rechtsbijstandverzekering. Dit betekent dat u de gerechtskosten en de kosten en erelonen van ons kantoor niet zelf zal moeten betalen maar dat deze kosten zullen worden gedragen door uw rechtsbijstandsverzekeraar. U heeft steeds de vrije keuze van advocaat en kan deze voorstellen aan uw rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij.

Pro Deo

Alleenstaand

 volledige kosteloosheid

 max. € 1026,00 netto/maand

 gedeeltelijke kosteloosheid

 tussen € 1026,00 en € 1.317,00 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste

 volledige
 kosteloosheid

 max. € 1.317,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 194,39 p.p. ten laste

 voorbeeld

 1 persoon

 € 1.511,39

 2 personen

 € 1.705,78

 3 personen

 € 1.900,17

 gedeeltelijke kosteloosheid

 tussen € 1.317,00 en € 1.607,00 netto/maand (=gezinsinkomen) + € 194,00 p.p. ten laste

 voorbeeld

 1 persoon

 € 1.801,39

 2 personen

 € 1.995,78

 3 personen

 € 2.190,17

Wij bekijken samen met u of u in aanmerking komt en lichten u in over uw rechten.